Argyle Lane in Oxford Mississippi

Argyle Lane Oxford MS